Prisijungti

.taskertools.com
Neteisingai įvestas pavadinimas

Sąlygos ir taisyklės

Labai svarbu, kad detaliai perskaitytumėte ir suprastumėte šias naudojimosi taisykles

Šios Paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra susitarimas tarp Jūsų (toliau – Jūs) ir UAB „Informacinių technologijų organizacija“ (toliau – ĮMONĖ), nustatantis prenumerata paremto (toliau – Prenumerata) prisijungimo ir naudojimosi programos, skirtos Jūsų įmonės veiklos koordinavimui ir procesų kontrolei (toliau – Tasker paslaugos), tvarką. Prisijungus prie Tasker paslaugų ir naudojantis jomis būtina laikytis šių Sąlygų (įskaitant Sąlygų pakeitimus ir papildymus) ir visų taikytinų teisės aktų ir taisyklių. Jei Jūs nesutinkate su kuria nors Sąlygų ar ĮMONĖS privatumo politikos nuostata, prašome nesinaudoti Tasker paslaugomis.

Tasker paslaugos skirtos tik „verslas verslui“ modeliui, kuriomis išimtinai gali naudotis tik verslo subjektai (verslininkai).

Tasker paslaugos

Registracija. Norėdami naudotis Tasker paslaugomis, privalote užsiregistruoti užpildydami registracijos formą (toliau – Registracijos forma). ĮMONĖ turi teisę savo nuožiūra priimti arba atmesti Jūsų Registracijos formą. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad Registracijos formoje pateikiami duomenys yra tikslūs, išsamūs ir aktualūs Registracijos formos pateikimo dieną, taip pat sutinkate prireikus šiuos duomenis atnaujinti. Registracijos proceso metu turėsite pasirinkti Jūsų el. pašto adresu paremtą vartotojo vardą (toliau – Vartotojo vardas) ir slaptažodį (toliau – Slaptažodis). Patvirtindami registraciją, jūs sutinkate, kad nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami Tasker naujienlaiškiai. ĮMONĖ pasilieka teisę keisti slaptažodžių nustatymo kriterijus be jokio išankstinio pranešimo. ĮMONĖ taip pat turi teisę savo nuožiūra atmesti bet kurį Vartotojo vardą, jei mano, jog jis yra nepriimtinas. Jūs atsakote už savo Vartotojo vardo bei Slaptažodžio saugumą. Tuo atveju, jeigu Vartotojo vardo ar Slaptažodžio saugumui iškyla pavojus, turite juos pakeisti. Jei savo Vartotojo vardą ir (arba) Slaptažodį atskleisite bet kokiam kitam asmeniui (asmenims), taip pat, jei leisite kitiems naudotis Tasker paslaugomis su Jūsų Vartotojo vardu ar Slaptažodžiu arba leisite prie jūsų paskyrų prisijungti bet kokiais kitais būdais, būsite atsakingas už bet kokį tokių asmenų naudojimąsi Tasker paslaugomis. Tai Jūsų atsakomybė, kaip apsaugosite savo Slaptažodį ir (ar) kitus duomenis bei įrenginius, kuriais galima prisijungti prie Tasker paslaugų. Jūs esate atsakingi už visą per Jūsų Tasker paslaugų paskyrą patalpintą turinį. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų paskyra, nedelsdami susisiekite su mumis.

Tasker paslaugų sudėtis. ĮMONĖ turi teisę savo nuožiūra papildyti Tasker paslaugas naujomis funkcijomis ar savybėmis, taip pat pakeisti ar panaikinti esamas. Jūs sutinkate naujomis ar pakeistomis funkcijomis ar savybėmis naudotis vadovaudamiesi šiomis Sąlygomis.

Prisijungimas. Bet koks prisijungimas ar mėginimas prisijungti prie kitų ĮMONĖS kompiuterių sistemų, trečiųjų šalių sistemų ir paslaugų, kuriuos ĮMONĖ naudoja, ar prie kitos šiose sistemose ir paslaugose esančios informacijos yra griežtai draudžiamas. Jūs patvirtinate, jog niekaip netrukdysite kitiems asmenims prisijungti ir naudotis Tasker paslaugomis.

Tasker paslaugose gali būti privataus turinio, saugomo taikytinų intelektinės nuosavybės ir kitų teisės aktų. Jūs patvirtinate, jog nenaudosite tokio turinio, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžiama naudojantis Tasker paslaugomis. Jūs sutinkate Tasker paslaugų nenaudoti jokiu neleistinu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, piktnaudžiavimą ar tinklo pajėgumo apsunkinimą. Jūs taip pat sutinkate Tasker paslaugų nenaudoti jokiais būdais, kuriais trukdytumėte bet kokiai kitai šaliai, ją persekiotumėte, šmeižtumėte, jai grasintumėte ar kitaip piktnaudžiautumėte ar pažeistumėte jos teises, taip pat sutinkate, kad ĮMONĖ neatsako už jokį tokio pobūdžio Jūsų naudojimąsi Tasker paslaugomis. ĮMONĖ taip pat neatsako už jokius trukdančius, grasinančius, šmeižiančius, įžeidžiančius ar neteisėtus pranešimus ar duomenis, kuriuos galite gauti naudodamiesi bet kokiomis Tasker paslaugomis. ĮMONĖ pasilieka teisę pranešti apie bet kokią veiklą, jei pagrįstai mano, jog tokia veikla pažeidžia įstatymus, šias Sąlygas ar trečiosios šalies teises, ir atskleisti susijusią informaciją teisėsaugos pareigūnams, priežiūros institucijų pareigūnams ar kitoms atitinkamoms trečiosioms šalims.

Apribojimai. Jūs neturite teisės nuomoti, skolinti, parduoti, platinti ar sublicencijuoti bet kurios Tasker paslaugų dalies. Jūs neturite teisės kopijuoti (išskyrus aiškiai licencijos bei šių Sąlygų apibrėžtus atvejus), dekompiliuoti, ardyti (angl. disassemble), keisti jokių Tasker paslaugų, atnaujinimų ar jų dalių, taip pat neturite teisės šių paslaugų, atnaujinimų ar jų dalių atžvilgiu naudoti apgrąžos inžinerijos (angl. reverse engineering), mėginti išgauti išeities kodo (angl. sourcecode) ar jų pagrindu kurti išvestinių kūrinių (išskyrus ir tik tokia apimtimi, kokia aukščiau paminėti ribojimai yra draudžiami taikytinų teisės aktų, arba tokia apimtimi, kokia šie veiksmai leidžiami licencijavimo sąlygų, reguliuojančių Tasker paslaugoms priklausančios atvirosios programinės įrangos (angl. opensource) naudojimą) ar pašalinti žymas apie autorių ar kitas nuosavybės teises bet kuriose Tasker paslaugų dalyse. Bet kokie mėginimai atlikti tokius veiksmus laikomi ĮMONĖS ir jos licencijų davėjų teisių pažeidimu. ĮMONEI priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Tasker paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, programine įranga, programinės įrangos dokumentacija, prekės ženklais.

Mobilioji programa

Vadovaujantis šiomis Sąlygomis, Jums bus suteikta ribota, atšaukiama licencija (be teisės ją perleisti) naudoti Tasker paslaugų mobiliosios programos (toliau – Mobilioji programa) objektinį kodą (angl. object code) viename mobiliajame įrenginyje, atitinkančiame Tasker paslaugos parametrus, kuris priklauso Jums arba kurį valdote išimtinai Jūs. ĮMONĖ turi teisę išleisti naujas Tasker paslaugų programos versijas, šie atnaujinimai (angl. upgrades) bus automatiškai įdiegti į Jūsų galinį įrenginį. Šios Sąlygos taip pat taikomos ir minėtiems atnaujinimams.

Trečiųjų šalių medžiaga

Tasker paslaugos suteikia Jums prieigą prie trečiųjų žiniatinklio svetainių arba paslaugų (toliau kartu – Trečiųjų šalių medžiaga), kurių ĮMONĖ nekontroliuoja ir nepublikuoja. Jei jau turite teisę naudotis Trečiųjų šalių medžiaga, kuri pasiekiama per Tasker paslaugas, šiuos duomenis galėsite pasiekti tiesiog per Tasker paslaugas. Norėdami pasiekti ir naudotis nauja Trečiųjų šalių medžiaga, Jums reikės apsilankyti atitinkamos Trečiųjų šalių medžiagos tiekėjo svetainėje bei su tokiu trečiosios šalies tiekėju sudaryti atskirą susitarimą dėl leidimo naudotis Trečiųjų šalių medžiaga. ĮMONĖ neatsako už Jūsų prisijungimą prie Trečiųjų šalių medžiagos, kurią galima pasiekti naudojant Tasker paslaugas, ar jos funkcionalumą.

Atkreipiame dėmesį į tai, jog ĮMONĖ nepalaiko ir neprižiūri Trečiųjų šalių medžiagos. Iškilus bet kokiems su tokia medžiaga susijusiems funkcionavimo nesklandumams, prašome kreiptis į konkrečios Trečiųjų šalių medžiagos tiekėją. Naudodamiesi Tasker paslaugomis Jūs sutinkate, kad ĮMONĖ neatsako už Trečiųjų šalių medžiagos turinio, tikslumo, baigtumo, aktualumo, galiojimo, neprieštaravimo autorių teisės nuostatoms, teisėtumo, padorumo, kokybiškumo ar bet kokių kitų šios medžiagos aspektų ištyrimą ir įvertinimą. Visą atsakomybę už sandorius su trečiosiomis šalimis (įskaitant reklamuotojus) prisiimate Jūs. Naudojant Trečiųjų šalių medžiagą gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos.

Turinys

Tasker paslaugų turinį gali sudaryti: (i) ĮMONĖS turinys; (ii) Prenumeratoriaus turinys; (iii) Trečiųjų šalių medžiaga.

ĮMONĖS turinys. ĮMONĖS turinį sudaro ĮMONĖS pateikta informacija ir (arba) duomenys, įskaitant visas ĮMONEI priklausančias intelektinės nuosavybės teises. Jūs neturite teisės keisti, nuomoti, skolinti, pardavinėti, platinti ĮMONĖS turinio (viso ar dalies) ar jo (viso ar dalies) pagrindu kurti jokių išvestinių kūrinių be aiškaus išankstinio rašytinio ĮMONĖS sutikimo. ĮMONĖ gali keisti, pašalinti ar atnaujinti bet kokį ĮMONĖS turinį bet kuriuo metu be jokio išankstinio pranešimo. ĮMONĖS turinys pateikiamas tik informaciniais tikslais ir niekaip neįpareigoja ĮMONĖS, nebent raštu aiškiai numatyta kitaip.

Prenumeratoriaus turinys. Prenumeratoriaus turinį sudaro informacija Tasker paslaugose, kurią Jūs įkeliate, parsisiunčiate į Tasker paslaugas, taip pat informacija, kurią saugote Tasker paslaugų duomenų aplankuose. Jūs patvirtinate, jog esate Prenumeratoriaus turinio savininkas arba turite visas reikiamas licencijas, teises, sutikimus ir leidimus turėti, naudoti ir leisti kitiems naudoti visą Prenumeratoriaus turinį, ir Jūs sutinkate ĮMONEI suteikti neišimtinę, nemokamą, atšaukiamą teisę bei leidimą prieiti, saugoti, atgaminti, atvaizduoti, valdyti, perduoti, išbandyti bei kitaip naudotis visu Prenumeratoriaus turiniu išimtinai tam, jog ĮMONĖ galėtų Jums teikti Tasker paslaugas ar jas pagerinti. Jūs atsakote už Prenumeratoriaus turinį ir galite dalintis visu ar dalimi šio turinio su konkrečiais Jūsų pasirinktais asmenimis. ĮMONĖ Prenumeratoriaus turiniui nereiškia jokių nuosavybės teisių. Jūs pripažįstate, jog ĮMONĖ neturi jokios pareigos kontroliuoti Prenumeratoriaus turinio, kuris yra įkeliamas, išsiunčiamas, pateikiamas arba į kurį yra nukreipiama ar kuris kaip nors kitaip yra perduodamas naudojantis Tasker paslaugomis. ĮMONĖ taip pat neturi pareigos kontroliuoti, kaip šiuo turiniu naudojasi kiti asmenys, kuriems, neatsižvelgiant į tikslą, suteikėte teisę tokį turinį pasiekti, ir neatsako už Prenumeratoriaus turinio ar bet kokios naudojant Tasker paslaugas gautos informacijos tikslumą, baigtumą, tinkamumą, teisėtumą bei pritaikomumą.

ĮMONĖ gali rinkti bei naudoti techninius duomenis ir susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, techninius duomenis apie Jūsų įrenginį, operacinę sistemą, taikomąją programinę įrangą ir išorinius įtaisus. Ši informacija yra periodiškai renkama programinės įrangos atnaujinimų, produktų palaikymo bei kitų su Tasker paslaugomis susijusių paslaugų (jei tokių yra) tiekimui Jums palengvinti. ĮMONĖ šią informaciją, jei ji neleidžia identifikuoti Jūsų asmens, gali naudoti savo produktams gerinti arba teikti Jums tam tikras paslaugas ar technologijas.

Jūs pripažįstate, jog: (i) naudodamiesi bet kuriomis Tasker paslaugomis galite susidurti su turiniu, kuris gali būti laikomas įžeidžiančiu, nepadoriu ar nepageidaujamu, arba turiniu, kuris gali pasižymėti necenzūrine kalba, arba su atvejais, kada paieškos rezultatai ar konkretaus URL įvedimas gali automatiškai ir netyčia sugeneruoti nuorodas į nepageidaujamą turinį; ir (ii) ĮMONĖS ar bet kurios kitos šalies Tasker Svetainėje (toliau – Svetainė) paskelbtuose įrašuose, dokumentuose, vaizduose bei informacijoje gali būti klaidų, praleistų duomenų, spausdinimo klaidų, įskaitant ir tai, kad ši informacija gali būti pasenusi. Jūs sutinkate Tasker paslaugomis naudotis išimtinai savo rizika. ĮMONĖ neatsako už turinį, kuris gali būti laikomas įžeidžiančiu, nepadoriu ar nepageidaujamu, tačiau pasilieka teisę kontroliuoti šioje Svetainėje esantį turinį ir jį šalinti, jei nuspręs, kad toks turinys yra žalingas, įžeidžiantis ar kitokiu būdu pažeidžia taikytinus teisės aktus, šias Sąlygas ar šios Svetainės esmę. ĮMONĖ neatsako už tokios medžiagos nepašalinimą ar uždelsimą ją šalinant. ĮMONĖ taip pat neatsako už tokio turinio prieinamumą internete.

Visos su Tasker paslaugomis ir jų turiniu (išskyrus Prenumeratoriaus turinį) susijusios teisės (įskaitant nuosavybės teises) ir (arba) interesai yra išimtinė ĮMONĖS ir jos licencijos davėjų nuosavybė. Tasker yra registruotas ir saugomas įstatymų prekės ženklas. Mes nesuteikiame teisės naudoti Tasker ar panašių, ar susijusių ženklų jokiems tikslams. Visi Tasker paslaugų teikime naudojami elementai, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklus, logotipus, pavadinimus, šias Sąlygas, privatumo politiką, Svetainės puslapio tekstą, nuotraukas, piešinius ir visą kitą medžiagą, esančią Svetainėje, o taip pat bet kurio Svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas išimtinai priklauso tik ĮMONEI. Jūs sutinkate, kad be išankstinio raštiško ĮMONĖS sutikimo nekopijuosite, nekeisite, nedemonstruosite, neatspindėsite, nepritaikysite ar kitaip nenaudosite bet kurio iš aukščiau išvardintų elementų.

Jūs sutinkate laikytis visų elgesį internete bei priimtiną turinį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Duomenų kaupimas

Valdydama Tasker paslaugas, apdorodama ir kaupdama Prenumeratoriaus turinį ĮMONĖ naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Dėl šios aplinkybės ĮMONĖ negali garantuoti nepertraukiamo Prenumeratoriaus turinio pasiekiamumo bei jo saugumo. Jūs esate išimtinai atsakingas už visų duomenų ir informacijos, kuri yra kaupiama, gaunama bei kitaip apdorojama Tasker paslaugomis, priežiūrą bei apsaugą. Turite reguliariai kurti atsargines Tasker paslaugose saugomo turinio kopijas. Jei turėsite reguliaraus atsarginio kopijavimo planą ir jį vykdysite, turinio pavyks neprarasti.

Paslaugų teikimo nutraukimas

Prenumeratos nutraukimas Jūsų iniciatyva. Norėdami nutraukti Prenumeratą apie tai turėsite raštu pranešti ĮMONEI prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Prenumeratos nutraukimas įsigalios po paskutinės tuo metu galiojančio Prenumeratos laikotarpio dienos.

Teisių į Trečiųjų šalių medžiagą pabaiga. ĮMONĖ pasilieka teisę nutraukti naudojimąsi Trečiųjų šalių medžiga, jei dėl bet kokios priežasties pasibaigtų bet kurių su Trečiųjų šalių medžiaga susijusių leidimų galiojimas.

Sąlygose nustatytų įpareigojimų nevykdymas. Jei pažeisite šias Sąlygas, ir, gavę nurodymą per pakankamą laikotarpį sustabdyti pažeidžiančią veiklą, toliau nevykdysite įsipareigojimų, ĮMONĖ gali imtis prieš jus nukreiptų veiksmų, įskaitant (bet neapsiribojant) turinio pašalinimą iš Tasker paslaugų, laikiną prieigos prie Tasker paslaugų sustabdymą, nurodymą nevykdyti tam tikros veiklos taip pat nedelsiant nutraukti Tasker paslaugų teikimą esant pakankamam pagrindui. Tai gali būti padaryta, pvz., Jums pažeidus esminius šių Sąlygų įsipareigojimus. Esminiai įsipareigojimai – tai visi įsipareigojimai, kuriuos privalu vykdyti siekiant užtikrinti tinkamą šių Sąlygų vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) mėginate be leidimo prisijungti prie Tasker paslaugų arba suteikiate pagalbą tai darant kitoms šalims; (ii) išjungiate Tasker paslaugų apsaugos priemones; (iii) nesumokate už Tasker paslaugas ar nepadengiate kitų susijusių mokesčių; (iv) pažeidžiate ĮMONĖS ar trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises.

Atkreipiame dėmesį į tai, jog Jūsų neįvykdyti įsipareigojimai bei atsakomybė, kuriuos įgijote iki Tasker paslaugų teikimo nutraukimo momento, išlieka nepaisant Prenumeratos nutraukimo priežasties. JŪS PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, JOG ĮMONĖ NEATSAKO JUMS AR JOKIAI TREČIAJAI ŠALIAI UŽ JOKIUS ŠIOJE DALYJE NUMATYTUS SANKCIONUOTUS VEIKSMUS.

Tasker paslaugų teikimo nutraukimo atveju ĮMONĖ atšauks Jūsų priėjimą prie Tasker paslaugų, o Jūs: (i) nedelsdami ĮMONEI sumokėsite visas Tasker paslaugų teikimo nutraukimo momentu mokėtinas sumas; (ii) iš visų galinių įrenginių savo lėšomis visam laikui ištrinsite visas Tasker paslaugų turinio bei programų kopijas; bei (iii) raštu informuosite ĮMONĘ apie aukščiau paminėtų pareigų įvykdymą bei patvirtinsite, jog jokiu būdu toliau nebenaudosite Tasker paslaugomis ir jų turiniu. Nutraukus Tasker paslaugų teikimą turėsite 30 dienų, kad parsisiųstumėte visą Jūsų, kaip prenumeratoriaus, turinį.

Bet kuri šių Sąlygų nuostata, kuri pagal savo esmę turėtų išlikti galiojanti po naudojimosi Tasker paslaugomis nutraukimo, atšaukimo ar taikymo termino pasibaigimo, lieka galioti ir bus taikoma atitinkamiems teisių perėmėjams.

Mokesčiai

Abonementiniai mokesčiai už Tasker paslaugų ir Tasker Mobiliosios programos naudojimą (toliau – Abonementiniai mokesčiai) yra nustatyti Svetainės mokėjimų grafike. ĮMONĖ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Abonentinio mokesčio dydį bei atsiskaitymo procedūrą apie tai paskelbdama savo Svetainėje.

Abonementinis mokestis mokamas avansu Jūsų paskyros atidarymo dieną ir toliau mokamas tą pačią kiekvieno mėnesio dieną (toliau – Mokėjimo diena). Bet kokie su Abonentiniu mokesčiu susiję pakeitimai įsigalioja artimiausią Mokėjimo dieną.

Abonentinis mokestis apmokamas naudojantis PayPal sistema. Jums nesumokėjus Abonentinio mokesčio, ĮMONĖ turės teisę kreiptis į skolų išieškojimo įstaigą, ir Jūs atsakysite už visų išieškojimo proceso metu patirtų išlaidų padengimą.

Leidimas naudotis Tasker paslaugomis

Naudodamiesi Tasker paslaugomis privalote vadovautis Privatumo politika.

Jei naudodamiesi Tasker paslaugomis trečiosioms šalims siunčiate elektroninius pranešimus, Jūs patvirtinate, jog: (i) toks naudojimasis Tasker paslaugomis bei tokie pranešimai neprieštaraus taikytiniems teisės aktams, taisyklėms, nurodymams bei rekomendacijoms; (ii) ĮMONĖ už tokį naudojimąsi neatsakys nei Jums, nei trečiosioms šalims; (iii) Jūs atleisite ĮMONĘ, jos tarnautojus, vadovus, darbuotojus ir partnerius nuo bet kokios su tokiu naudojimusi susijusios atsakomybės ir (ar) išlaidų.

Prie Tasker paslaugų jungiatės bei jomis naudojatės savo pačių rizika. ĮMONĖ neatsako už jokią žalą Jūsų patirtą dėl galinio įrenginio gedimo, duomenų praradimo ar sugadinimo ar bet kokią kitą žalą, atsiradusią Jums prisijungiant ar naudojantis Tasker paslaugomis, turiniu ar Svetaine.

Tasker paslaugos bei Trečiųjų šalių medžiaga, kurias galite pasiekti mobiliaisiais įrenginiais, yra prieinamos ne visomis kalbomis ir ne visose valstybėse. ĮMONĖ negarantuoja, jog tokios Tasker paslaugos ir Trečiųjų šalių medžiaga bus tinkamos ar prieinamos naudojimui kokioje nors konkrečioje vietovėje. Prie Tasker paslaugų ir Trečiųjų šalių medžiagos jungiatės savo iniciatyva ir esate atsakingi už tai, kad tai darysite vadovaudamiesi visais taikytinais teisės aktais, įskaitant, bet neapsiribojant, taikytinus vietos teisės aktus.

Pareiškimai, garantijos bei susitarimai

Šalys pareiškia ir garantuoja, jog jos turi teisę bei reikiamus įgaliojimus įsipareigoti vadovautis šiomis Sąlygomis. Šalys taip pat patvirtina, jog šios Sąlygos neprieštarauja kitiems šalių susitarimams ir įsipareigojimams ir nesąlygos jų nevykdymo.

Jūs patvirtinate ir garantuojate ĮMONEI, jog: (i) galite sudaryti susitarimus ir turite teisę įsipareigoti bei įpareigoti savo įmonę vadovautis šiomis Sąlygomis; (ii) ĮMONĖ (tokia apimtimi, kokia Jūs įmonės sistemų administratoriaus vardu sutinkate su šiomis Sąlygomis) turi teisę pasiekti bet kokį Prenumeratoriaus turinį, įskaitant bet kokius geolokacinius (angl. geo–location) duomenis, ir jog ĮMONĖ neatsako Jums už tokį prisijungimą prie šių duomenų; (iii) Jūs turite teisę naudotis Trečiųjų šalių medžiaga; ir (iv) Prenumeratoriaus turinyje nėra ir nebus jokios nepadorios, įžeidžiančios, neteisėtos arba bet kokios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančios medžiagos. Jei Prenumeratoriaus turinyje atsiras tokio pobūdžio medžiagos, Jūs privalėsite nedelsiant ją pašalinti.

GARANTIJŲ NETAIKYMAS

TASKER PASLAUGOMIS JŪS NAUDOJATĖS IŠIMTINAI SAVO RIZIKA. TASKER PASLAUGOS BEI VISAS TURINYS IR PROGRAMOS, ĮSKAITANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGĄ, KURIĄ GALIMA PASIEKTI PER TASKER PASLAUGAS, PATEIKIAMI TOKIE, KOKIE TUO METU YRA, IR GALI BŪTI BET KURIUO METU PAKEISTI BE JOKIO ATSKIRO PRANEŠIMO JUMS. TIEK, KIEK LEIDŽIA TEISĖS AKTAI, ĮMONĖ (ĮMONĖS IR SAVO TIEKĖJŲ VARDU) NETEIKIA JOKIO POBŪDŽIO PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ (AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ, ĮSTATYMINIŲ AR KITOKIŲ), ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, GARANTIJAS DĖL PRODUKTŲ TINKAMUMO PREKYBAI AR TAM TIKRAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO. TAI TAIKOMA TASKER PASLAUGOMS IR VISAM TURINIUI BEI PROGRAMOMS, ĮSKAITANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGĄ, KURIĄ GALIMA PASIEKTI PER TASKER PASLAUGAS. ĮMONĖ NEGARANTUOJA, JOG JŪSŲ PRISIJUNGIMAS AR NAUDOJIMASIS TASKER PASLAUGŲ TURINIU BEI PROGRAMOMIS, ĮSKAITANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGĄ, VISUOMET BUS SKLANDUS IR BE GEDIMŲ, TAIP PAT JOG JUNGIANTIS BUS IŠVENGTA KOMPIUTERINIŲ VIRUSŲ AR BET KOKIŲ KITŲ ŽALINGŲ KOMPONENTŲ. ĮMONĖ TAIP PAT NEGARANTUOJA PER TASKER PASLAUGAS PASIEKIAMOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGOS TIKSLUMO, FUNKCIONALUMO, TECHNINIŲ SĄLYGŲ AR BET KOKIŲ KITŲ JOS ASPEKTŲ. ĮMONĖ, JOS PARTNERIAI IR TIEKĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS (TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, BAUDAS, NETURTINĘ ŽALĄ, KITUS PADARINIUS), ATSIRADUSIUS DĖL NESANKCIONUOTO TREČIOSIOS ŠALIES PRISIJUNGIMO PRIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ARBA SU TUO SUSIJUSIUS, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR TOKIE NUOSTOLIAI ATSIRANDA IŠ SUTARTIES, GRIEŽTOSIOS ATSAKOMYBĖS, CIVILINIO TEISĖS PAŽEIDIMO AR KITOKIU PAGRINDU, TAIP PAT NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR ĮMONEI BUVO PATEIKTAS FAKTINIS AR NUMANOMAS PRANEŠIMAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMO TIKIMYBĘ.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

ĮMONĖ IR (ARBA) JOS PARTNERIAI IR (ARBA) TIEKĖJAI NEATSAKO JUMS AR JOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS, BAUDAS AR NETURTINĘ ŽALĄ AR KITOKIUS PRARADIMUS, ĮSKAITANT, BET NEATSIRIBOJANT, PRARASTĄ PELNĄ AR PARDAVIMUS, KOMERCINĖS VEIKLOS KLIŪTIS AR SISTEMŲ, DUOMENŲ PAŽEIDIMUS ARBA JŲ PRARADIMĄ, KURIE GALI KILTI TIEK IŠ SUTARTIES, TIEK PADARIUS CIVILINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ, ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ, ARBA BET KOKIU KITU PAGRINDU, ATSIRANDANČIUS DĖL NAUDOJIMOSI AR NEGALĖJIMO PRISIJUNGTI AR NAUDOTIS TASKER PASLAUGOMIS (AR BET KAIP SU TUO SUSIJUSIUS) AR BET KOKIU JŲ TURINIU IR PROGRAMOMIS, ĮSKAITANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGĄ AR KITAS SVETAINES, NET JEI ĮMONĖ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMO TIKIMYBĘ. JŪS SUTINKATE, JOG VIENINTELIS TEISIŲ GYNIMO BŪDAS ESANT BET KOKIAM NEPASITENKINIMUI TASKER PASLAUGOMIS AR BET KOKIU PER JAS PASIEKIAMU TURINIU AR PROGRAMOMIS, BUS NAUDOJIMOSI ŠIAIS PRODUKTAIS NUTRAUKIMAS. KILUS KONFLIKTUI TARP DVIEJŲ AR DAUGIAU VARTOTOJŲ ARBA TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES PARDAVĖJO, JŪS NEREIKŠITE ĮMONEI, (ĮSKAITANT JOS PARTNERIUS, ATITINKAMUS JŲ ATSTOVUS IR DARBUOTOJUS) JOKIŲ IŠ TOKIŲ KONFLIKTŲ KYLANČIŲ AR BET KAIP SU JAIS SUSIJUSIŲ PRETENZIJŲ, REIKALAVIMŲ BEI NEREIKALAUSITE KOMPENSACIJŲ (TIEK FAKTINIŲ, TIEK GALINČIŲ ATSIRASTI VĖLIAU KAIP KONFLIKTO PADARINIAI).

Prekės ženklai bei autorių teisės

Prekybos ženklai, logotipai, nuotraukos, prekių pavadinimai bei paslaugų ženklai, kurie yra naudojami Tasker paslaugoms, yra ĮMONĖS arba trečiųjų šalių, kurios ĮMONEI suteikė teisę juos naudoti, nuosavybė, nebent nurodyta kitaip. Jums draudžiama parsisiųsti, kopijuoti ar spausdinti Tasker paslaugų turinį arba kurti nuorodas į jį (angl. link to). Šių ženklų ar Svetainės turinio naudojimas yra griežtai draudžiamas, išskyrus atvejus, kuomet tai aiškiai leidžiama šiose Sąlygose arba ĮMONĖ tam pritaria raštu. Draudžiama elektroniniu ar bet kokiu kitu būdu kaupti Svetainės turinį.

Kitos nuostatos

ĮMONĖ neatsako už neveikimą ar uždelsimą veikti, kai tai sąlygoja bet koks poelgis ar įvykis, kurio ĮMONĖ pagrįstai negalėjo kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, atsargų nebuvimą, įrangos gedimus, karus, streikus, lokautus, gaisrą, potvynį ar bet kokias kitas stichines nelaimes, bet kokį įstatymą, nurodymus, įsakymus ar kitą bet kokio teismo, vyriausybės ar vyriausybės institucijos nurodymą, taip pat interneto ar kitų duomenų tinklų sutrikimus, nepasiekiamumą, klaidas ar kitus gedimus.

Šios Sąlygos ir bet kokie susitarimai, į kuriuos yra inkorporuotos šios Sąlygos (t. y. kuomet tokiuose susitarimuose yra nukreipiama į šias Sąlygas), sudaro vientisą susitarimą tarp šalių, atsižvelgiant į susitarimo dalyką, ir pakeičia visus bet kokius ankstesnius rašytinius ar žodinius šalių sudarytus susitarimus, jei tai taikytina vadovaujantis susitarimo esme. ĮMONĖ šių Sąlygų taikymo gali atsisakyti tik raštu pasirašius įgaliotam ĮMONĖS atstovui. Jei ĮMONĖ atsisakys kokios nors teisės, kylančios iš šių Sąlygų nesilaikymo ar pažeidimo, nebus laikoma, jog ĮMONĖ atsisakė ir kokių nors ankstesnių ar paskesnių su šių Sąlygų nesilaikymu ar pažeidimu susijusių teisių. Jei ĮMONĖ nepasinaudos kokia nors iš šių Sąlygų nesilaikymo ar pažeidimo kylančia teise, tai taip pat nebus laikoma tokios teisės atsisakymu, ir šia teise ĮMONĖ galės pasinaudoti bet kuriuo kitu metu. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata tampa neteisėta, niekinė arba dėl kokios nors priežasties nebeįgyvendinama, tokia nuostata neturės įtakos kitų šių Sąlygų nuostatų galiojimui ir įgyvendinimui.

Sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis ir arba susijęs su Tasker paslaugomis ar šiomis Sąlygomis, ar šių Sąlygų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu turi būti sprendžiamas tarpusavio derybomis. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį pranešimą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šios Sąlygos lieka galioti teisių perėmėjams, įskaitant, bet neapsiribojant, čia nustatytas su kompensavimu susijusias pareigas. Be aiškaus rašytinio išankstinio ĮMONĖS sutikimo Jums draudžiama perleisti, perkelti ar deleguoti šiose Sąlygose numatytas savo teises ar įsipareigojimus. Bet koks mėginimas atlikti tokius veiksmus be minėto sutikimo bus niekinis ir negalios. Tiek šiomis Sąlygomis, tiek teisės aktais ĮMONEI suteiktos teisės bei gynimo būdai papildo vienas kitą ir vieni kitų nepaneigia ir nepanaikina.

ĮMONĖ turi teisę savo nuožiūra be jokio išankstinio pranešimo keisti šias Sąlygas dėl Jūsų prisijungimo ar naudojimosi Tasker paslaugomis. Tokie pakeitimai bei papildymai įsigalioja iškart apie juos paskelbus šioje Svetainėje. Jei nesutinkate su šių Sąlygų pakeitimais, turėtumėte nutraukti naudojimąsi Tasker paslaugomis. Jei po to, kai Svetainėje paskelbiame apie atliktus Sąlygų pakeitimus ir papildymus, prisijungiate ar naudojatės Tasker paslaugomis, bus laikoma, jog Jūs sutinkate vadovautis pakeistomis Sąlygomis.

ĮMONĖ maloniai laukia Jūsų pastabų dėl šių Sąlygų. Jei turite bet kokių su šiomis Sąlygomis ar vadovaujantis šiuo dokumentu teikiamomis paslaugomis susijusių klausimų, prašome susisiekti su mumis el. paštu arba žemiau nurodytų adresu ir mes pasistengsime kuo skubiau Jums atsakyti.

Susisiekite

 • USA:
  1390 Market St
  San Francisco, California
  94102
 • UK:
  99 Bishopsgate, Suite 100
  London
  EC2M 3XD
 • FI:
  Eteläinen-Salmitie 1
  Masala
  02430
 • NL:
  Rijsenboch 64,
  Vianen, Utrecht
  4132HJ
 • LT:
  Upės g. 23
  Vilnius
  LT-08128