Zaloguj się

.taskertools.com
Nieprawidłowa nazwa

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z Warunkami określa zasady, których powinni przestrzegać wszyscy użytkownicy Usługi Tasker.

Pojęcia używane w Polityce Prywatności są zdefiniowane w Warunkach użytkowania. Uznaje się, że użytkownik Usług Tasker zapoznaje się i akceptuje Politykę Prywatności, gdy wchodzi na Witrynę, loguje się do niej i (lub) korzysta ze wszystkich i (lub) z dowolnej Usługi Tasker.

Użytkownik Usług Tasker, który nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Polityki Prywatności, traci prawo wchodzenia na Stronę, logowania się do niej i korzystania ze wszystkich i (lub) z dowolnej z Usługi Tasker.

Przetwarzanie danych

FIRMA przetwarza określone, związane z Państwem informacje: • informacje, wskazane podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego Użytkownika Usług Tasker. Te informacje obejmują wszystko, co Państwo wskazali podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego i zmieniają na swoim koncie, wliczając, ale nie ograniczając się do imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu poczty lub innego miejsca lokalizacji, numeru karty kredytowej i in.; • informacje dotyczące logowań i sesji; • informacje, zdjęcia, komentarze, które Państwo zamieszczają lub w inny sposób upowszechniają korzystając z Usług Tasker, w tym ich treść; • dane Państwa lokalizacji; • określone informacje techniczne, tworzone, przechowywane i przekazywane automatycznie, wliczając, ale nie ograniczając się do: (a) URL ostatniej odwiedzonej przez Państwa strony; (b) adresu Protokołu Internetowego; (c) wersji wyszukiwarki, używanej na swoim urządzeniu końcowym; (d) godziny logowania się do Usług Tasker; • dowolne informacje, niezbędne do świadczenia Usług Tasker lub informacje, przekazane FIRMIE, kontaktując się z FIRMĄ lub inaczej.

Odpowiadają Państwo za to, by przekazane FIRMIE dane były dokładne, poprawne i pełne. W razie zmiany przekazanych danych, mają Państwo obowiązek niezwłocznie poinformować o tym FIRMĘ poprzez korektę odpowiednich danych w Formularzu Rejestracyjnym lub, jeżeli dane nie zostały uwzględnione w Formularzu Rejestracyjnym, informując nas o tym pocztą elektroniczną sales@tasker.lt. FIRMA w żadnym wypadku nie odpowiada za szkodę, doznaną wskutek tego, że wskazali Państwo niepoprawne lub niepełne dane osobowe lub nie poinformowali FIRMY o ich zmianach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej oraz innych aktów prawnych. Przetwarzając Państwa dane osobowe wdrażamy środki organizacyjne i techniczne, zapewniające ochronę tych danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także przed wszelkim bezprawnym przetwarzaniem. Jest oczywiste, że przekazywanie danych drogą internetową w zasadzie nie jest bezpieczne, dlatego nie możemy zapewnić bezpiecznego przesyłania danych za pomocą sieci internetowych.

Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego oraz badań społecznych i opinii publicznej

Korzystając z Usług Tasker, będą mogli Państwo zdecydować, czy zgadzają się aby FIRMA i (lub) osoby trzecie wykorzystywały Państwa dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. O braku akceptacji na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego mogą Państwo nas poinformować pocztą elektroniczną sales@tasker.lt.

FIRMA i (lub) osoby trzecie mogą prowadzić różne sondaże (badania) społeczne i opinii publicznej, zapraszać Państwa do udziału w nich, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na to, aby Państwa dane były przetwarzane w celach badań społecznych i opinii publicznej. Brak takiej akceptacji mogą Państwo wyrazić za pomocą poczty elektronicznej sales@tasker.lt.

Cookies oraz technologie monitorowania

Ciasteczko (ang. cookie) – to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do urządzenia końcowego użytkownika (komputera, telefonu komórkowego i in.). Usługa Tasker używa następujących cookies: (i) cookies tymczasowe (tj. cookies, które są automatycznie kasowane po wyłączeniu Usługi Tasker); (ii) cookies stałe (tj. cookies, które zostają w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie komórkowym i in.) przez określony czas); oraz (iii) cookies zewnętrzne (tj. cookies, zamieszczone przez inne witryny/osoby, jednak nie FIRMĘ).

Określone informacje (takie jak ID użytkownika) są zapamiętywane w cookies i używane do tego, by można było śledzić, jakie strony Witryny Państwo odwiedzają. Podkreślamy, że w cookies nie mogą być zapamiętywane Państwa dane osobowe, za wyjątkiem przypadków, gdy Państwo sami podają takie dane. Cookies używamy również do monitorowania tendencji przepływów użytkowników. Daje to nam możliwość oceny, czy zawarte w Witrynie informacje są pożyteczne dla użytkowników i czy struktura nawigacyjna Witryny jest skuteczna i pomocna w dotarciu przez użytkowników Usług Tasker do niezbędnych informacji. Państwa zgoda na używanie cookies jest ważna rok.

Po upływie tego terminu, cookies, do używania których niezbędna była akceptacja użytkownika, zostaną wykasowane.

Poza cookies, w celach monitorowania nasza Witryna używa różnych narzędzi technicznych, wliczając, ale nie ograniczając się do znacznika nawigacyjnego (ang. webbeacons). Są to nieduże jednostki danych zawarte w obrazach znajdujących się na stronach witryn. FIRMA używa tych technologii do analizy tendencji przepływu danych na Witrynie (takich jak np. częstotliwość odwiedzania przez naszych użytkowników różnych części Witryny).

Technologie geo-śledzenia (ang. geo-tracking)

FIRMA świadczy usługi, które pozwalają dyspozytorom na Państwa koncie obserwować aktualne prace i lokalizacje pracowników, jak również historię miejsca lokalizacji urządzeń mobilnych lub komputerów. FIRMA współdziała z Państwa urządzeniem mobilnym lub komputerem, by ustalić Państwa aktualną lokalizację, oraz zbiera i przechowuje związane z tym dane. Dane te obejmują aktualne miejsce Państwa przebywania, aktualną godzinę oraz unikatowy identyfikator Państwa urządzenia mobilnego lub komputera (ang. uniqueidentifier) (dalej – Dane miejsca lokalizacji). Dane miejsca lokalizacji są przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Informacja o lokalizacji może być zamieszczana również w plikach Państwa Usług Tasker. Jeżeli nie chcą Państwo ujawnić FIRMIE takich danych geo-lokacji (ang. geo-location), nie należy ich gromadzić w swoich plikach. Określone informacje zgromadzone z Państwa urządzenia mobilnego, takie jak adres IP, również mogą być używane do ustalenia miejsca lokalizacji Państwa urządzenia mobilnego.

Zgodnie z przewidzianym trybem, Dane miejsca lokalizacji są gromadzone i przechowywane automatycznie. To ustawienie można zmienić na swoim urządzeniu mobilnym, komputerze lub w Prenumeracie, jednak jeżeli postanowią Państwo wyłączyć gromadzenie tych danych, niektóre funkcje i usługi mogą stać się dla Państwa niedostępne.

Jak wykorzystujemy zebrane dane

Państwa dane osobowe wykorzystujemy: (i) w celu realizacji Państwa życzeń, związanych z określonymi produktami i Usługami; (ii) do informowania Państwa o nowych produktach, aktualizacjach oprogramowania i ofertach specjalnych; (iii) w celu przekazania innych aktualnych informacji od nas i naszych partnerów; (iv) w celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeby i ewentualnej propozycji usługi o wyższej jakości; (v) do zarządzania długami i w celu ściągnięcia od Państwa płatności; (vi) do wysyłania Państwu korespondencji.

Przekazywanie danych

Możemy ujawnić Państwa informacje pracownikom, menedżerom FIRMY, pośrednikom, dostawcom lub podwykonawcom, jeżeli jest to zasadne do osiągnięcia celów, określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Poza tym, możemy ujawnić Państwa informacje: (i) jeżeli jest to wymagane przepisami prawa; (ii) w celu ochrony Państwa istotnych interesów; (iii) w celu realizacji oficjalnego pełnomocnictwa, udzielonego zgodnie z przepisami ustaw i innych aktów prawnych organom państwowym i samorządowym, urzędom i FIRMIE lub osobie trzeciej, której są przekazywane dane osobowe; (iv) Państwo udzielają na to zgody; (v) jeżeli jest to wymagane zgodnie z interesem prawnym osoby trzeciej, której dane osobowe są przekazywane, a Państwa interesy nie są ważniejsze.

Możliwość zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi, żądania ich poprawienia, zniszczenia lub zawieszenia przetwarzania danych osobowych

Mogą Państwo w dowolnej chwili po okazaniu dokumentu tożsamości lub w trybie przewidzianym przepisami prawa lub środkami łączności elektronicznej, pozwalającymi na właściwą Państwa identyfikację, uzyskać informacje, z jakich źródeł i jakie Państwa dane osobowe zostały zgromadzone, w jakim celu są przetwarzane i jakim odbiorcom były przekazywane.

Jeżeli po zapoznaniu się ze swoimi danymi osobowymi ustalą Państwo, że Państwa dane osobowe są niepoprawne, niepełne i niedokładne, mogą Państwo złożyć do FIRMY pisemny wniosek o niezwłocznie poprawienie niepoprawnych, niepełnych i niedokładnych danych osobowych i (lub) wstrzymać czynności w zakresie przetwarzania takich danych osobowych, z wyłączeniem przechowywania. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z FIRMĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej sales@tasker.lt.

Ochrona danych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, jednak nie możemy zapewnić bezpieczeństwa przekazywanych nam informacji, dlatego zachęcamy Państwa do tego, by podczas korzystania z Internetu, za każdym razem stosowali Państwo wszystkie środki ostrożności, niezbędne do ochrony danych. Należy stale zmieniać swoje hasło, w haśle stosować odpowiednią kombinację liter i cyfr, nie ujawniać swojego hasła oraz upewnić się, że używana wyszukiwarka jest bezpieczna.

Na naszej Witrynie mogą znajdować się odsyłacze do materiałów stron trzecich. Chociaż partnerów biznesowych wybieramy starannie, to jednak FIRMA nie odpowiada za politykę prywatności stron trzecich. Po opuszczeniu naszej Witryny, zachęcamy zwrócić uwagę na politykę prywatności witryn stron trzecich i zainteresować się, jak na tych witrynach są zarządzane Państwa dane.

Państwa dane będą przechowywane dopóty, dopóki aktywne jest Państwa konto Tasker, albo dopóki będziemy świadczyć Państwu Usługi. Jeżeli przestaną Państwo korzystać z Usług Tasker, Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż 6 (sześć) miesięcy od zaprzestania świadczenia Usług Tasker. Dane, niezbędne do zarządzania długami, są przechowywane do wyegzekwowania długów, jednak nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat. Kiedy dane osobowe przestaną być potrzebne do celów ich przetwarzania oraz po upływie określonego terminu przechowywania, zostaną one bezpiecznie zniszczone, za wyjątkiem tych, które w przypadkach przewidzianych prawem powinny być przekazane do archiwów państwowych.

Jeżeli złożą Państwo do FIRMY pisemny wniosek o usunięcie dowolnej Państwa informacji, odpowiedź na ten wniosek i jego wykonanie będzie zależało od uznania FIRMY i w sposób uznany za nas za odpowiedni. Wnioski należy wysyłać na adres sales@tasker.lt.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

FIRMA ma prawo zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Usług po wejściu w życie zmian oznacza, że Państwo akceptują zmiany Polityki Prywatności. Jeżeli nie akceptują Państwo nowych postanowień lub zmian Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie z Usług Tasker.

Pozostałe warunki

FIRMA uprzejmie prosi o uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli uważają Państwo, że FIRMA nie przestrzegała jej postanowień, prosimy o kontakt na adres sales@tasker.lt, podejmiemy uzasadnione pod względem komercyjnym starania o pilne ustalenie i rozwiązanie zaistniałych problemów.

Skontaktuj się z nami

 • USA:
  1390 Market St
  San Francisco, California
  94102
 • UK:
  99 Bishopsgate, Suite 100
  London
  EC2M 3XD
 • FI:
  Eteläinen-Salmitie 1
  Masala
  02430
 • NL:
  Rijsenboch 64,
  Vianen, Utrecht
  4132HJ
 • LT:
  Upės g. 23
  Vilnius
  LT-08128