Zaloguj się

.taskertools.com
Nieprawidłowa nazwa

Regulamin

WAŻNE JEST UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE REGULAMINU USŁUGI ("REGULAMIN")

Regulamin Usługi (zwany dalej- Regulaminem) jest wiążącą prawnie umową miedzy Tobą (zwany dalej- użytkownikiem) i Informaciniu technologiju organizacija, UAB (zwany dalej - 7Sprints), która reguluje dostęp i korzystanie użytkownika z programu, datkich jak aplikacje, systemy, programy, bazy danych, aplikacje mobilne i pewne strony internetowe opisywane w niniejszej umowie (zwane łącznie usługą Tasker) na zasadzie subskrypcji (zwaną dalej- Subskrypcją). Twój dostęp i korzystanie z usługi TASKER podlega przepisom Regulaminu, łącznie z jego poprawkami i uzupełnieniami, które, od czas do czasu, TASKER może wprowadzać, oraz obowiązującym prawom i regulacjom. Jeżeli akceptujesz ten Regulamin w imieniu organizacji (zwanej dalej- Organizacją), będzię uważało się, że posiadasz prawo do wiązania Organizacji tym Regulaminem,

Usługi Tasker

-Skład Usług Tasker. FIRMA zastrzega sobie prawo według własnego uznania uzupełniać Usługi Tasker o nowe funkcje lub właściwości, a także zmiany lub zawieszenie obecnych. Państwo zgadzają się na korzystanie z nowych lub zmienionych funkcji lub właściwości na podstawie niniejszych Warunków.

-Rejestracja. Chcąc korzystać z Usług Tasker należy zarejestrować sięwysyłając formularz rejestracyjny (dalej – Formularz Rejestracyjny). FIRMA ma prawo według własnego uznania zaakceptować lub nie Państwa Formularz Rejestracyjny. Państwo poświadczają i zapewniają, że podane w Formularzu Rejestracyjnym dane są dokładne, pełne i zgodne ze stanem rzeczywistym w dniu wypełnienia Formularza, a także, że zgadzają się Państwo w razie potrzeby zaktualizować te dane. Podczas rejestracji będą musieli Państwo wybrać oparty na Państwa adresie poczty elektronicznej login użytkownika (dalej – Login Użytkownika) oraz hasło (dalej – Hasło). Potwierdzając rejestrację, zgadzają się Państwo, aby na wskazany adres poczty elektronicznej były wysyłane newslettery Tasker. FIRMA zastrzega sobie prawo zmiany kryteriów wybierania haseł bez jakiegokolwiek uprzedniego powiadomienia. FIRMA ma też prawo według własnego uznania odrzucić dowolny Login Użytkownika, jeżeli uważa, że nie może być zaakceptowany. Państwo odpowiadają za bezpieczeństwo swojego Loginu Użytkownika i Hasła. W przypadku, gdy bezpieczeństwo Loginu Użytkownika lub Hasła jest zagrożone, należy je zmienić. W przypadku ujawnienia swojego Loginu Użytkownika i (lub) Hasła innej osobie (osobom), a także pozwolenia na korzystanie z Usług Tasker przy użyciu własnego Loginu Użytkownika i (lub) Hasła, albo jeżeli pozwolą Państwo logować się do swoich kont w dowolny inny sposób, będą Państwo odpowiedzialni za korzystanie przez takie osoby z Usług Tasker. Sposób ochrony Hasła i (lub) innych danych oraz urządzeń, pozwalających zalogować się do Usług Tasker stanowi Państwa odpowiedzialność. Są Państwo odpowiedzialni za wszystkie treści zamieszczone za pomocą Państwa konta Usług Tasker. Po zauważeniu bezprawnego korzystania z Państwa konta, niezwłocznie należy skontaktować się z nami.

-Logowanie się. Dowolne logowanie się lub próba zalogowania się do innych systemów komputerowych FIRMY, systemów i usług stron trzecich, których FIRMA używa, lub do pozostałych informacji, zawartych w tych systemach i usługach jest surowo zakazane. Państwo potwierdzają, że w żaden sposób nie będą zakłócać logowania się innych osób i ich korzystania z Usług Tasker.

Usługi Tasker mogą zawierać treści prywatne, chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Potwierdzają Państwo, że nie będą korzystać z takich treści, za wyjątkiem przypadków, kiedy jest to dozwolone. Zgadzają się Państwo na to, że nie będą korzystać z Usług Tasker w jakikolwiek niedozwolony sposób, wliczając, ale nie ograniczając do nadużyć lub obciążania sieci. Zgadzają się Państwo również na to, że nie będą korzystać z Usług Tasker w sposób, zakłócający korzystanie z dowolnej innej strony, nie będą jej szykanować, oczerniać, grozić lub w inny sposób nadużywać lub naruszać jej prawa, zgadzają się Państwo również z tym, że FIRMA nie odpowiada za tego rodzaju korzystanie przez Państwa z Usług Tasker. FIRMA nie odpowiada również za jakiekolwiek zakłócające, zastraszające, oczerniające, poniżające lub bezprawne zawiadomienia lub dane, które mogą Państwo otrzymać korzystając z dowolnych Usług Tasker. FIRMA zastrzega sobie prawo do informowania o jakiejkolwiek działalności, jeżeli zasadnie uważa, że narusza ona przepisy prawa, niniejsze Warunki lub prawa stron trzecich, a także ujawnienia tych informacji organom ścigania, kontroli lub innym właściwym stronom trzecim.

-Ograniczenia. Nie mają Państwo prawa do wynajmowania, wypożyczania, sprzedaży, rozpowszechniania lub sublicencjonowania jakiejkolwiek części Usług Tasker. Nie mają Państwo prawa do kopiowania (z wyłączeniem przypadków wyraźnie określonych w licencji i niniejszych Warunkach), dekompilowania, demontowania (ang. disassemble) i zmiany jakichkolwiek Usług Tasker, aktualizacji ich lub ichczęści, a także stosowania wobec tych usług, ich aktualizacji lub części inżynierii odwrotnej (ang. reverse engineering), podejmowania prób uzyskania kodu źródłowego (ang. sourcecode) lub tworzenia na ich podstawie utworów zależnych (za wyjątkiem i w zakresie, w jakim wymienione powyżej ograniczenia są zakazane przez mające zastosowanie akty prawne, lub w zakresie, w jakim takie działania są dozwolone zgodnie z warunkami licencjonowania, regulującymi korzystanie z należącego do Usług Tasker otwartego oprogramowania (ang. opensource)) lub usuwania adnotacji o autorze lub innych prawach własności w dowolnych częściach Usług Tasker. Wszelkie próby dokonania takich czynności zostaną uznane za naruszenie praw FIRMY i jej licencjodawców. Do FIRMY należą wszystkie prawa własności intelektualnej, związane z Usługami Tasker, wliczając, ale nie ograniczając się do oprogramowania, dokumentacji oprogramowania i znaków towarowych.

Program mobilny

Zgodnie z niniejszymi Warunkami, zostanie Państwu udzielona ograniczona, odwołalna licencja (bez prawa przeniesienia) na korzystanie z pliku obiektowego (ang. object code) programu mobilnego (dalej – Program Mobilny) Usług Tasker na jednym urządzeniu mobilnym odpowiadającym parametrom Usług Tasker, należącym do Państwa lub zarządzanym wyłącznie przez Państwa. FIRMA ma prawo wydania nowych wersji programu Usług Tasker, aktualizacje (ang. upgrades) zostaną automatycznie zainstalowane na Państwa urządzeniu końcowym. Niniejsze Warunki mają zastosowanie również do wyżej wymienionych aktualizacji.

Materiały Stron Trzecich

Usługi Tasker dają Państwu dostęp do trzecich stron internetowych lub usług (dalej razem – Materiały Stron Trzecich), których FIRMA nie kontroluje i nie publikuje. Jeżeli mają już Państwo prawo do korzystania z Materiałów Stron Trzecich, dostępnych za pośrednictwem Usług Tasker, będą mogli Państwo dotrzeć do tych danych wyłącznie przez Usługi Tasker. Chcąc dotrzeć i korzystać z nowych Materiałów Stron Trzecich, będą Państwo musieli wejść na stronę dostawcy odpowiednich Materiałów Stron Trzecich i zawrzeć z takim dostawcą osobne porozumienie w sprawie zezwolenia na korzystanie z Materiałów Stron Trzecich. FIRMA nie odpowiada za Państwa logowanie się do Materiałów Stron Trzecich, do których można dotrzeć za pośrednictwem Usług Tasker, ani za funkcjonalność tych materiałów.

Zwracamy uwagę, że FIRMA nie wspiera i nie kontroluje Materiałów Stron Trzecich. W razie jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu takich materiałów, prosimy zwracać się bezpośrednio do dostawcy konkretnych Materiałów Stron Trzecich. Korzystając z Usług Tasker akceptują Państwo brak odpowiedzialności FIRMY za dokładność, kompletność, aktualność i ważność Materiałów Stron Trzecich oraz zgodność treści z przepisami dotyczącymi praw autorskich, za zbadanie i ocenę zgodności z prawem, przyzwoitości, jakości i wszelkich innych aspektów tych materiałów. Całkowitą odpowiedzialność za transakcje ze stronami trzecimi (w tym reklamodawcami) ponoszą Państwo. W ramach korzystania z Materiałów Stron Trzecich mogą mieć zastosowanie warunki stron trzecich.

Treść

Na treść Usług Tasker może składać się: (i) treść FIRMY; (ii) treść Prenumeratora; (iii) Materiały Stron Trzecich.

TREŚĆ FIRMY. Na treść FIRMY składają się informacje i (lub) dane dostarczone przez FIRMĘ, w tym wszystkie należące do FIRMY prawa własności intelektualnej. Nie mają Państwo prawa zmiany, wynajmu, wypożyczania, sprzedaży, rozpowszechniania treści FIRMY (w całości lub części) lub tworzenia w oparciu o nią (całość lub część) jakichkolwiek utworów zależnych bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody FIRMY. FIRMA może zmieniać, usuwać lub aktualizować dowolne treści FIRMY w każdej chwili bez jakiejkolwiek uprzedniej informacji. Treść FIRMY zamieszczana jest wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie zobowiązuje FIRMY, chyba że pisemnie wskazano inaczej.

Treść Prenumeratora. Na Treść Prenumeratora składają się umieszczane i przesyłane przez Państwa informacje w Usługach Tasker, jak również informacje, przechowywane w folderach danych Usług Tasker. Potwierdzają państwo, że są posiadaczem Treści Prenumeratora lub posiadają wszelkie wymagane licencje, prawa, zgody i pozwolenia na posiadanie, używanie i zezwalanie na korzystanie innym z całości Treści Prenumeratora, oraz zgadzają się Państwo na udzielenie FIRMIE niewyłącznego, bezpłatnego, odwołalnego prawa i zezwolenia na dostęp, przechowywanie, odtwarzanie, przedstawianie, zarządzanie, przekazywanie, testowanie lub wykorzystywanie w inny sposób całości Treści Prenumeratora wyłącznie po to, by FIRMA mogła świadczyć Państwu Usługi Tasker lub je doskonalić. Państwo odpowiadają za Treść Prenumeratora, mogą dzielić się całością lub częścią tej treści z konkretnymi, wybranymi przez Państwa osobami. FIRMA nie zgłasza wobec Treści Prenumeratora żadnych praw własności. Państwo uznają, że FIRMA nie ma żadnego obowiązku kontrolowania Treści Prenumeratora, która jest zamieszczana, wysyłana, przedstawiana lub do której następuje odesłanie lub która jest w jakikolwiek inny sposób przekazywana podczas korzystania z Usług Tasker. FIRMA nie ma też obowiązku kontrolowania, jak z tej treści korzystają inne osoby, którym, niezależnie od celu, udzielili Państwo prawa dostępu do takiej treści, oraz nie odpowiada za dokładność, kompletność, właściwość, zgodność z prawem i zastosowanie Treści Prenumeratora i dowolnych informacji uzyskanych podczas korzystania z Usług Tasker.

FIRMA może zbierać i wykorzystywać dane techniczne i informacje powiązane, wliczając, ale nie ograniczając się do danych technicznych o Państwa urządzeniu, systemie operacyjnym, stosowanym oprogramowaniu i urządzeniach zewnętrznych. Te informacje są okresowo zbierane w celu ułatwienia Państwu aktualizacji oprogramowania, wsparcia produktów oraz innych usług związanych z Usługami Tasker (jeżeli są świadczone). FIRMA może używać tych informacji, jeżeli nie pozwalają one na identyfikację Państwa osoby, dla polepszenia własnych produktów lub świadcząc Państwu określone usług i technologie.

Państwo uznają, że: (i) korzystając z dowolnych Usług Tasker mogą zetknąć się z treścią, która możne być uznana za obraźliwą, nieprzyzwoitą albo niepożądaną, lub treścią, która może zawierać niecenzuralne słownictwo, a także z przypadkami, w których wyniki wyszukiwania lub wpisanie konkretnego adresu URL może automatycznie i nieumyślnie wygenerować odsyłacz do niepożądanej treści; oraz (ii) nagrania, dokumenty, obrazy i w informacje FIRMY lub dowolnej innej strony Witryny Tasker (dalej – Witryna) mogą występować błędy, braki danych, błędy drukarskie, wliczając to, że te informacje mogą być przestarzałe. Zgadzają się Państwo na korzystanie z Usług Tasker wyłącznie na własne ryzyko. FIRMA nie odpowiada za treść, która może być uznana za obraźliwą, nieprzyzwoitą lub niepożądaną, jednak zastrzega sobie prawo kontrolowania treści zawartej w tej Witrynie i jej usuwania, jeżeli stwierdzi, że ta treść jest szkodliwa, obraźliwa lub w inny sposób narusza mające zastosowanie przepisy prawa, niniejsze Warunki lub istotę niniejszej Witryny. FIRMA nie odpowiada za nieusunięcie takich materiałów lub zwłokę w usunięciu. FIRMA nie odpowiada również za dostępność takiej treści w Internecie. Wszystkie prawa, związane z Usługami Tasker i ich treścią (z wyłączeniem Treści Prenumeratora) (w tym prawa własności) i (lub) interesy stanowią wyłączną własność FIRMY i jej licencjodawców. Tasker jest wpisanym do rejestru i objętym ochroną znakiem towarowym. Nie udzielamy prawa do używania w jakichkolwiek celach znaku Tasker, podobnych lub powiązanych znaków. Wszystkie elementy, używane w ramach świadczenia Usług Tasker, wliczając, ale nie ograniczając się do znaków towarowych, logotypu, nazw, niniejszych Warunków, polityki prywatności, tekstu strony Witryny, zdjęć, rysunków i wszystkich pozostałych materiałów, zamieszczonych na Witrynie, dowolnej stronie Witryny, a także obraz i design należą wyłącznie do FIRMY. Zgadzają się Państwo, że bez uprzedniej pisemnej zgody FIRMY nie będą kopiować, zmieniać, demonstrować, odtwarzać, stosować lub inaczej używać dowolnego z wymienionych wyżej elementów.

Zgadzają się państwo na przestrzeganie wszystkich aktów prawnych regulujących zachowanie oraz akceptowalną treść w Internecie.

Gromadzenie danych

Zarządzając Usługami Tasker, przetwarzając i gromadząc Treść Prenumeratora FIRMA korzysta z usług stron trzecich. W związku z tym FIRMA nie może zapewnić nieprzerwanego dostępu do Treści Prenumeratora i jej bezpieczeństwa. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za nadzór nad wszelkimi danymi i informacjami, które są gromadzone, otrzymywane i w inny sposób przetwarzane za pomocą Usług Tasker, a także za ich ochronę. Powinni Państwo stale tworzyć kopie zapasowe treści przechowywanej w Usługach Tasker. Opracowanie i wykonanie plan stałego robienia kopii zapasowych zabezpieczy Państwa przed utratą treści.

Przerwanie świadczenia usług

Przerwanie prenumeraty z Państwa inicjatywy. Chcąc przerwać Prenumeratę, należy o tym poinformować FIRMĘ z wyprzedzeniem 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych. Przerwanie Prenumeraty wejdzie w życiu po ostatnim dniu obowiązującego okresu Prenumeraty.

Wygaśnięcie praw do Materiałów Stron Trzecich. FIRMA zastrzega sobie prawo przerwania dostępu do Materiałów Stron Trzecich, jeżeli z dowolnego powodu wygaśnie ważność wszelkich zezwoleń, związanych z Materiałami Stron Trzecich.

Niewykonanie obowiązków przewidzianych w Warunkach. Jeżeli w przypadku naruszenia niniejszych Warunków, po otrzymaniu wezwania do zaprzestania w odpowiednim okresie działań powodujących naruszenia, dalej nie będą Państwo przestrzegać zobowiązań, FIRMA może podjąć działania przeciwko Państwu, wliczając (ale nie ograniczając się) usunięcie treści z Usług Tasker, tymczasowe zawieszenie dostępu do Usług Tasker, polecenie nie wykonywania określonych działań, jak również niezwłoczne przerwanie świadczenia Usług Tasker w przypadku zaistnienia wystarczającej do tego podstawy. Może to nastąpić, np., wskutek naruszenia przez Państwa istotnych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Istotne zobowiązania to wszystkie zobowiązania, które należy wykonać w celu zapewnienia właściwego przestrzegania niniejszych Warunków, wliczając, ale nie ograniczając się do: (i) podejmowania przez Państwa prób zalgowania się do Usług Tasker bez pozwolenia lub wspomagania się do tego celu innymi stronami; (ii) wyłączenia przez Państwa środków ochrony Usług Tasker; (iii) nieuiszczenia przez Państwo zapłaty za Usługi Tasker lub niepokrycia innych powiązanych płatności; (iv) naruszenia przez Państwa prawa własności intelektualnej FIRMY lub strony trzeciej. Zwracamy uwagę na to, że niewykonane przez Państwa zobowiązania, które nabyli Państwo przed przerwaniem świadczenia Usług Tasker, pozostają w mocy niezależnie od przyczyny zawieszenia Prenumeraty. UZNAJĄ PAŃSTWO I AKCEPTUJĄ FAKT, ŻE FIRMA NIE ODPOWIADA ZA PRZEWIDZIANE W NINIEJSZEJ CZĘŚCI USANKCJONOWANE CZYNNOŚCI WOBEC PAŃSTWA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ.

W przypadku przerwania świadczenia Usług Tasker FIRMA zamknie Państwu dostęp do Usług Tasker, Państwo zaś: (i) niezwłocznie uiszczą na rzecz FIRMY wszelkie zobowiązania należne w chwili przerwania świadczenia Usług Tasker; (ii) ze wszystkich urządzeń końcowych na własny koszt na zawsze wykasują Państwo wszystkie kopie treści Usług Tasker i programów; oraz (iii) poinformują Państwo FIRMĘ na piśmie o wykonaniu powyższych obowiązków oraz potwierdzą, że w żaden sposób dalej nie będą Państwo korzystać z Usług Tasker i ich treści. Po przerwaniu świadczenia Usług Tasker będą mieli Państwo 30 dni, by ściągnąć w całości Państwa treść jako prenumeratora.

Dowolne postanowienie niniejszych Warunków, które według swojej istoty powinno pozostać w mocy po przerwaniu lub wypowiedzeniu korzystania z Usług Tasker lub po wygaśnięciu terminu, pozostanie w mocy i będzie mieć zastosowanie do odpowiednich przejemców praw.

Opłaty

Opłaty abonamentowe za korzystanie z Usług Tasker i Programu Mobilnego Tasker (dalej – Opłaty Abonamentowe) są określone w harmonogramie płatności Witryny. FIRMA zastrzega sobie prawo zmiany w dowolnej chwili wysokości Opłaty Abonamentowej oraz sposobu jej zapłaty ogłaszając o tym w Witrynie.

Opłata Abonamentowa jest uiszczana zaliczkowo w dniu założenia Państwa konta i dalej jest płacona tego samego dnia każdego kolejnego miesiąca (dalej – Dzień Zapłaty). Wszelkie zmiany związane z Opłatą Abonamentową wchodzą w życie z najbliższym Dniem Zapłaty.

Opłata Abonamentowa jest płacona za pomocą systemu PayPal. W razie nieuiszczenia Opłaty Abonamentowej, FIRMA będzie miała prawo zwrócić się do egzekutora długów, Państwo zaś będą musieli pokryć koszty postępowania egzekucyjnego.

Zezwolenie na korzystanie z Usług Tasker

Korzystając z Usług Tasker mają Państwo obowiązek przestrzegania Polityki Prywatności.

Jeżeli korzystając z Usług Tasker wysyłają Państwo stronom trzecim wiadomości elektroniczne, Potwierdzają Państwo, że: (i) korzystanie z Usług Tasker oraz wiadomości nie są sprzeczne z mającymi zastosowanie aktami prawnymi, regulaminami, zaleceniami i rekomendacjami; (ii) FIRMA za takie korzystanie nie odpowiada ani przed Państwem, ani przed stronami trzecimi; (iii) Państwo zwalniają FIRMĘ, jej pracowników, kierowników i partnerów z wszelkiej odpowiedzialności i (lub) kosztów, związanych z takim korzystaniem.

Logują się Państwo do Usług Tasker i korzystają z nich na własne ryzyko. FIRMA nie odpowiada za żadną szkodę, którą doznają Państwo na skutek usterki urządzenia końcowego, utraty lub zniszczenia danych ani za żadną inną szkodę, powstałą podczas logowania się lub korzystania z Usług Tasker, treści lub Witryny.

Usługi Tasker oraz Materiały Stron Trzecich, do których mogą Państwo dotrzeć przy pomocy urządzeń mobilnych, są dostępne nie we wszystkich językach i nie we wszystkich państwach. FIRMA nie zapewnia, że Usługi Tasker i Materiały Stron Trzecich będą odpowiednie lub dostępne w którejś konkretnej miejscowości. Do Usług Tasker i Materiałów Stron Trzecich logują się Państwo z własnej inicjatywy i odpowiadają za to, że będą Państwo kierować się wszystkimi mającymi zastosowanie aktami prawnymi, wliczając, ale nie ograniczając się do lokalnych aktów prawnych.

Oświadczenia, gwarancje i porozumienia

Strony oświadczają i zapewniają, że mają prawo oraz wymagane pełnomocnictwa do podjęcia zobowiązań z tytułu niniejszych Warunków. Strony poświadczają również, że niniejsze Warunki nie są sprzeczne z innymi porozumieniami i zobowiązaniami stron i nie będą warunkować ich niewykonania.

Poświadczają Państwo i zapewniają FIRMĘ, że: (i) mogą zawierać porozumienia i mają prawo do podejmowania zobowiązań oraz zobowiązania swojej firmy do kierowania się niniejszymi Warunkami; (ii) FIRMA (w takim zakresie, w jakim Państwo w imieniu administratora systemu w Państwa firmie akceptują niniejsze Warunki) ma prawo dostępu do dowolnych Treści Prenumeratora, w tym danych dotyczących geo-lokacji (ang. geo-location), oraz że FIRMA nie odpowiada przed Państwem za logowanie się do tych danych; (iii) mają Państwo prawo korzystania z Materiałów Stron Trzecich; oraz (iv) Treść Prenumeratora nie zawiera i nie będzie zawierać żadnych materiałów nieprzyzwoitych, obraźliwych, nielegalnych lub naruszających prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej. Jeżeli w Treści Prenumeratora pojawią się tego rodzaju materiały, zobowiązani są Państwo do ich niezwłocznego usunięcia.

WYŁĄCZENIE Z GWARANCJI

Z USŁUG TASKER PAŃSTWO KORZYSTAJĄ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGI TASKER ORAZ CAŁA TREŚĆ I PROGRAMY, W TYM MATERIAŁY STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH MOŻNA DOTRZEĆ PRZEZ USŁUGI, SĄ ZAMIESZCZANE W POSTACI, W JAKIEJ W DANEJ CHWILI SĄ, MOGĄ BYĆ ONE W DOWOLNEJ CHWILI ZMIENIONE BEZ ŻADNEGO UPRZEDNIEGO INFORMOWANIA O TYM PAŃSTWA. NA TYLE, NA ILE POZWALAJĄ AKTY PRAWNE, FIRMA (W IMIENIU SWOIM I SWOICH DOSTAWCÓW) NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ (WYRAŹNIE PRZEDSTAWIONYCH, DOMYŚLNYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH), WLICZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI PRODUKTÓW DO SPRZEDAŻY LUB DO UŻYWANIA W OKREŚLONYM CELU, NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI. MA TO ZASTOSOWANIE WOBEC USŁUG TASKER ORAZ CAŁEJ TREŚCI I PROGRAMÓW, W TYM MATERIAŁÓW STRON TRZECICH, DO KTÓRYCH MOŻNA DOTRZEĆ ZA POMOCĄ USŁUG TASKER. FIRMA NIE ZAPEWNIA, ŻE PAŃSTWA LOGOWANIE SIĘ LUB KORZYSTANIE Z TREŚCI USŁUG TASKER I PROGRAMÓW, W TYM MATERIAŁÓW STRON TRZECICH, ZAWSZE BĘDZIE SPRAWNE I POZBAWIONE USTEREK, JAK RÓWNIEŻ, ŻE LOGUJĄC SIĘ UDA SIĘ UNIKNĄĆ WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. FIRMA NIE ZAPEWNIA RÓWNIEŻ DOKŁADNOŚCI, FUNKCJONALNOŚCI, WARUNKÓW TECHNICZNYCH I INNYCH ASPEKTÓW MATERIAŁÓW STRON TRZECICH, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE PRZY POMOCY USŁUG TASKER. FIRMA, JEJ PARTNERZY I DOSTAWCY NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE STRATY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARY, SZKODĘ NIEMAJĄTKOWĄ, INNE SKUTKI), POWSTAŁE WSKUTEK BEZPRAWNEGO LOGOWANIA SIĘ STRONY TRZECIEJ DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH LUB Z TYM ZWIĄZANE, NIE ZWAŻAJĄC NA TO, ŻE TAKIE STRATY WYNIKAJĄ Z UMOWY, SUROWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NARUSZENIA PRAWA LUB INNEJ PODSTAWY, JAK RÓWNIEŻ NIE ZWAŻAJĄC NA TO, CZY FIRMIE ZŁOŻONO FAKTYCZNE LUB DOMYŚLNE ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI DOZNANIA TAKICH STRAT.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

FIRMA I (LUB) JEJ PARTNERZY I (LUB) DOSTAWCY NIE ODPOWIADAJĄ PRZED PAŃSTWEM, ANI PRZED ŻADNYMI OSOBAMI TRZECIMI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE STRATY, KARY LUB SZKODĘ NIEMAJĄTKOWĄ I INNE STRATY, WLICZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO UTRACONEGO ZYSKU LUB SPRZEDAŻY, ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ LUB W SYSTEMACH, USZKODZENIA DANYCH LUB ICH UTRATY, CO MOŻE WYNIKAĆ ZARÓWNO Z UMOWY, JAK I WSKUTEK NARUSZENIA PRAWA, W TYM WSKUTEK NIEOSTROŻNOŚCI, LUB NA DOWOLNEJ INNEJ PODSTAWIE, WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI ZALOGOWANIA SIĘ LUB UŻYWANIA USŁUG TASKER (LUB JAKKOLWIEK Z TYM POWIĄZANYCH) LUB DOWOLNYCH ICH TREŚCI I PROGRAMÓW, W TYM MATERIAŁÓW STRON TRZECICH I INNYCH WITRYN, NAWET JEŻELI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT. PAŃSTWO AKCEPTUJĄ FAKT, ŻE JEDYNYM SPOSOBEM OBRONY PRAW W RAZIE JAKIEGOKOLWIEK NIEZADOWOLENIA Z USŁUG TASKER LUB TREŚCI PROGRAMÓW, DOSTĘPNYCH ZA ICH POŚREDNICTWEM, BĘDZIE PRZERWANIE UŻYWANIA TYCH PRODUKTÓW. W RAZIE KONFLIKTU MIĘDZY DWOMA I WIĘCEJ UŻYTKOWNIKAMI LUB MIĘDZY PAŃSTWEM I SPRZEDAWCĄ STRONY TRZECIEJ, PAŃSTWO NIE WYSTĄPIĄ WOBEC FIRMY (W TYM JEJ PARTNERÓW, ICH PEŁNOMOCNIKÓW I PRACOWNIKÓW) Z ŻADNYMI REKLAMACJAMI, WYNIKAJĄCYMI Z TAKICH KONFLIKTÓW LUB JAKKOLWIEK Z NIMI ZWIĄZANYCH ORAZ NIE BĘDĄ DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA (ZARÓWNO FAKTYCZNEGO, JAK I MOGĄCEGO WYSTĄPIĆ PÓŹNIEJ JAKO SKUTKI KONFLIKTU).

Znaki towarowe i prawa autorskie

Znaki towarowe, logotyp, zdjęcia, nazwy towarów i znaki usługowe, używane w ramach Usług Tasker, stanowią własność FIRMY lub stron trzecich, które udzieliły FIRMIE prawa do korzystania z nich, chyba, że określono inaczej. Obowiązuje Państwa zakaz ściągania, kopiowania lub drukowania treści Usług Tasker lub tworzenia odsyłaczy do niej (ang. link to). Używanie tych znaków lub treści Witryny jest surowo zakazane, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach lub FIRMA udzieliła pozwolenia na piśmie. Zakazuje się w sposób elektroniczny lub inny gromadzić treść Witryny.

Pozostałe postanowienia

FIRMA nie odpowiada za niesprawność lub opóźnienia w działaniu, jeżeli jest to uwarunkowane jakimś zachowaniem lub zdarzeniem, którego FIRMA zasadnie nie była w stanie kontrolować, wliczając, ale nie ograniczając się do działań lub zaniechań stron trzecich, nieposiadania zapasów, uszkodzenia sprzętu, wojny, strajku, lokautu, pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych, dowolnej ustawy, zalecenia, rozporządzenia lub innego postanowienia dowolnego sądu, rządu lub organu rządowego, jak również niedostępności Internetu lub innych sieci, błędów i innych usterek.

Niniejsze Warunki i wszelkie porozumienia, w które są włączone niniejsze Warunki (tj. kiedy w takich porozumieniach jest odsyłacz do niniejszych Warunków), stanowią jednolite porozumienie między stronami, biorąc pod uwagę przedmiot porozumienia, i zmieniają wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia zawarte przez strony, jeżeli ma to zastosowanie zgodnie z istotą porozumienia. FIRMA może zrezygnować ze stosowania niniejszych Warunków wyłącznie po złożeniu podpisu przez pełnomocnika FIRMY. Jeżeli FIRMA zrezygnuje z jakiegokolwiek prawa, wynikającego z nieprzestrzegania lub naruszania niniejszych Warunków, nie zostanie uznane, że FIRMA zrezygnowała również z jakichkolwiek wcześniejszych lub późniejszych praw związanych z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem praw powiązanych. Jeżeli FIRMA nie skorzysta z któregoś prawa wynikającego z nieprzestrzegania lub naruszenia niniejszych Warunków, nie będzie to również oznaczało rezygnacji z tego prawa, z takiego prawa FIRMA będzie mogła skorzystać w dowolnej chwili. Jeżeli któreś z postanowień niniejszych Warunków utraci ważność lub z jakiejkolwiek przyczyny stanie się niemożliwe do wykonania, nie będzie to miało wpływu na ważność i realizację pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków jest prawo litewskie. Dowolny spór, nieporozumienie lub roszczenie, wynikające lub związane z Usługami Tasker lub niniejszymi Warunkami, lub naruszeniem lub unieważnieniem niniejszych Warunków powinny być rozwiązywane na drodze negocjacji dwustronnych. W razie nierozwiązania sporu w drodze negocjacji w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia, w którym jedna ze stron doręczyła drugiej stronie pisemne zawiadomienie dotyczące rozwiązania sporu, zostanie on ostatecznie rozwiązany przed sądami zgodnie z ustawodawstwem litewskim.

Niniejsze Warunki pozostają w mocy wobec przejemców praw, wliczając, ale nie ograniczając się do określonych obowiązków związanych z odszkodowaniem. Bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ze strony FIRMY obowiązuje Państwa zakaz przenoszenia, cesji lub delegowania swoich praw i obowiązków z tytułu niniejszych Warunków. Dowolna próba wykonania takiej czynności bez wspomnianego pozwolenia będzie nieważna. Udzielone FIRMIE zarówno na mocy niniejszych Warunków, jak i aktów prawnych prawa i sposoby ich obrony uzupełniają się wzajemnie, nie uchylają i nie negują.

FIRMA ma prawo według własnego uznania bez żadnego uprzedniego informowania dokonać zmian niniejszych Warunków dotyczących Państwa logowania się i korzystania z Usług Tasker. Takie zmiany i uzupełnienia wchodzą w życie od razu po ich ogłoszeniu na Witrynie. Jeżeli nie akceptują Państwo zmian niniejszych Warunków, powinni Państwo zaprzestać z korzystania z Usług Tasker. Jeżeli po tym, gdy na Witrynie poinformowano o zmianach i uzupełnieniach Warunków, logują się Państwo i korzystają z Usług Tasker, zostanie uznane, że Państwo akceptują zmienione Warunki.

FIRMA oczekuje na Państwa uwagi dotyczące niniejszych Warunków. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, związane z niniejszymi Warunkami lub usługami świadczonymi na podstawie niniejszego dokumentu, prosimy o kontakt z nami za pomocą poczty elektronicznej lub listowny na wskazany poniżej adres, postaramy się odpowiedzieć możliwie najszybciej.

Skontaktuj się z nami

 • USA:
  1390 Market St
  San Francisco, California
  94102
 • UK:
  99 Bishopsgate, Suite 100
  London
  EC2M 3XD
 • FI:
  Eteläinen-Salmitie 1
  Masala
  02430
 • NL:
  Rijsenboch 64,
  Vianen, Utrecht
  4132HJ
 • LT:
  Upės g. 23
  Vilnius
  LT-08128